ارسال پیامک با تفکیک سن و جنسیت

ارسال پیامک با تفکیک سن و جنسیت

در این مقاله می ‌خواهیم درباره ی سامانه ی بهترین پنل پیامک یا همان پیام کوتاه به صورت ارسال پیامک انبوه با قابلیت تفکیک سن و جنسیت …

2 مدل روسری پرطرفدار برای خانم‌های شیک پوش

2 مدل روسری پرطرفدار برای خانم‌های شیک پوش

۲ مدل روسری پرطرفدار برای خانم‌های شیک پوش درمیان اکسسوری های زنانه روسری نقش بسیار مهمی در زیبایی ظاهری خانم‌ها دارد و همانند مهر تاییدی …

کارشناسی خودرو در محل

کارشناسی خودرو در محل

امروزه با گسترش و توسعه بازار خودرو ،خرید و فروش در این زمینه نیز بسیار افزایش یافته است.روزانه هزاران خودرو در کشور از مالکی به …

استانداردهای جهانی در مقاوم سازی ساختمان

امروزه، با توجه به نیاز جامعه در جهت ساخت سازه‌ها و ساختمان‌های بتنی، فلزی و مصالح بنایی، روش‌های مختلف و به روز، در راستای افزایش مقاوم سازی ساختمان‌ها و اجزای آن ها مطرح شده است.

ما در این مقاله سعی بر آن داشته‌ایم تا در مورد استانداردهای مقاوم سازی سازه و تمامی اجزای آن، بحث و بررسی کرده و برای شما ارائه داده دهیم. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

مقاوم در برابر آتش

یکی از مهمترین مواردی که در استاندارهای روز دنیا به آن اشاره شده است، مقاومو سازی سازه در برابر آتش است. در ایران معمولا به این استانداردها کمتر توجه می‌شود که متاسفانه یکی مهمترین دلایل بروز حوادث آتش سوزی بسیاری هستیم.

به آتش اصطلاحا عنصر رونده می‌گویند. دلیل آن هم گسترش شدید آتش است. در ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و … موارد قابل استعال زیادی وجود دارد که همین امر باعث گسترش شدید آتش می‌شود. از طرفی دیگه دود حاصل از آتش نیز به شدت کشنده است و در موارد بسیاری مردم بخاطر تنفس همین گازهاس سمی جان خود را از دست داده‌اند.

نکات ایمنی در مقابل با آش استفاده از آب پاش‌های مخصوص در خانه‌ها و همین طور آتش بند است. استفاده از سیستم مهار آنش یا همان آتش بند مزایا مختلفی دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:

  • گسترش آتش را با مهار کردن آن در یک منطقه و محفظه محدود می کند.
  • گسترش دود و گاز های سمی را کم می کند و فرصت فرار ایمن را برای اعضای ساختمان فراهم می کند.
  • از مسیر های فرار و سازه های ساختمان محافظت می کند.
  • از دارایی های مالکان ساختمان محافظت می کند.
  • هزینه های بازسازی دوباره ی ساختمان بعد از آتش سوزی را کم می‌کند.

آتش بندها به طریق زیر مانع از گسترش آتش می‌شوند:

دیوار آتش بند

این دیوار یک سد مقاوم در برابر آتش است که برای پیشگیری از افزایش آتش سوزی به کار می رود. از این دیوار ها در ساختمان ها، هواپیما ها و وسایل نقلیه استفاده می شود. از این مورد می توان برای جداسازی ترانسفورماتورهای با ارزش بالا در پست برق، وقتی که آتش سوزی رخ می دهد استفاده کرد. دیوار های آتش بند به گونه ای ساخته شده اند، که هر کدام درجه مقاومت مختص به خود دارند و توسط کد هایی که روی آنها نوشته شده مشخص می شوند. این نوع دیوار ها یک سیستم حفاظت آتش غیر فعال می باشد.

بالش آتش بند

این نوع بالش ها با پر کردن منافذ، درز و شکاف های موجود در ساختمان برای جلوگیری از عبور آتش و گسترش آن به صورت عالی عمل می کند. این بالش علاوه بر جلوگیری از آتش مانع انتقال دود و انواع گاز های سمی به سایر طبقات ساختمان می شود. این نوع بالش ها هنگام گرما منبسط می شوند و یک مهار کننده آتش را در ساختمان ایجاد می کند.

مقاوم در برابر زلزله

مجموعه اقداماتی که برای مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله انجام می‌شود، بهسازی لرزه ای نام دارد. راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى یا بهسازی لرزه ای ، روش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزهاى در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺗﺮازى ﻣﻌـﻴﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮل از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠی راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺑﻬﺴﺎزى شامل دو دسته  می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ می ﺗﻮان از آنها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

  1. راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻓنی: ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه، اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻌی اﺟﺰاء ﺳﺎزه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨتی ﺳﺎزه، ﺣـﺬف ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه یا اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺮژى زﻟﺰﻟﻪ و …
  2.  راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳتی: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎرﺑﺮى ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻬـﺴﺎزى ﺗﺪریجی، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ و… .

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد  بهسازی لرزه ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، راﻫﻜﺎر ﺑﻬﺴﺎزى ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. راﻫﻜـﺎر ﺑﻬﺴﺎزى روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗی ﻛﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻬـﺴﺎزى ﺑـﺮاى ﻃﺒﻘﺔ ﻧﺮم در اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨتی ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ، راﻫﻜﺎرﻫﺎیی از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن دﻳﻮارﻫـﺎى ﺣﺎﺋـﻞ، اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻳﻮار ﺑﺮشی، اﻳﺠﺎد ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎدﺑﻨﺪ و … می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

از دیگر اقدامات مقاوم سازی، کاشت میلگرد است. میلگردها یکی از اساسی‌ترین المان‌ها در مقاوم سازی ساختمان و سازه‌ها هستند. کاشت میلگرد به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که پرکاربردترین آن، کرگیری است.

شرکت عمرانی بی بی تی سازه (بتن برش تهران)، دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه بودجه و همچنین گواهینامه‌های بین امللی در زمینه‌های برش بتن، آتش بند، مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای است. این شرکت با استفاده از تجهیزات به روز و متخصصین متعهد و با تجربه، نوید یک همکاری حرفه‌ای را به شما می‌دهد.

آخرین بروز رسانی در : جمعه 13 آبان 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.