شعر در مورد شوشتر ، شعر فردوسی در مورد شوشتر و شعر در مورد شهید شوشتری - پارسی زی
شعر صخره اخوان ، تفسیر شعر گل مهدی و کتیبه اخوان ثالث

شعر صخره اخوان ، تفسیر شعر گل مهدی و کتیبه اخوان ثالث

شعر صخره اخوان شعر صخره اخوان ، تفسیر شعر گل مهدی و کتیبه اخوان ثالث همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

تسلیت برای فوت برادر دوست ، پیام تسلیت فوت برادر شوهر

تسلیت برای فوت برادر دوست ، پیام تسلیت فوت برادر شوهر

تسلیت برای فوت برادر دوست تسلیت برای فوت برادر دوست ، پیام تسلیت فوت برادر شوهر همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل …

شعر صلح و آزادی ، متن و شعر کوتاه در مورد صلح و دوستی

شعر صلح و آزادی ، متن و شعر کوتاه در مورد صلح و دوستی

شعر صلح و آزادی شعر صلح و آزادی ، متن و شعر کوتاه در مورد صلح و دوستی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب …

شعر در مورد شوشتر

شعر در مورد شوشتر ، شعر فردوسی در مورد شوشتر و شعر در مورد شهید شوشتری

شعر در مورد شوشتر ، شعر فردوسی در مورد شوشتر و شعر در مورد شهید شوشتری همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد شوشتر

همی برد هر سو برانوش را بدو داشتی در سخن گوش را
یکی رود بد پهن در شوشتر که ماهی نکردی بر او برگذر
برانوش را گفت گر مندسی پلی سازی آنجا چون رسی
که ما بازگردیم و آن پل به جای بماند به دانایی رهنمای
به رش کرده بالای این پل هزار بخواهی ز گنج آنچه آید به کار
تو از دانشی فیلسوفان روم فراز آر چندی بر آن مرز و بوم
چو این پل برآید سوی خان خویش بر او تازیان باش مهمان خویش
لبا شادمانی و با ایمنی ز بد دور وز دست اهریمنی
به تدبیر آن پل باستاد مرد فراز آوریدش بر آن کار کرد
به پردخت شاپور گنجی بران که زان باشد آسانی مردمان
چو شد شه برانوش کرد آن تمام پلی کرد بالا هزارانش گام

فردوسی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد شهر شوشتر

شـعـبـون هـم داره مـره

کـــــاره دنیـامـون هـنـه

پـشــــــت ِ هر اومـدنـی

مُـهـــر ِ رفـتــــن بـزنـه

دم غــروب تـخـم ِ تـیـم

آسـمـون گـردی بکـُرد

رخ ِ مـــــاه رمـضــون

پـی مو دلـسردی بکـُرد

رمضـون، داش می مَـد

نـــــم نـــــم ِ بــــارونـی

مــردمُــــُم نـسّـه بـیــدن

مــی لــــــب کـــــارونـی

پــی تــــیـه پــــر اووی

الـتـمــــاسَــــش کـُـردم

تـا بـیـنـم ابــروشــــــــه

عـاص ِعـاصَــش کـُردم

نـه لـجـوجـم!؟ فـحـمـیـد

کـه پـیــّــو شـوشـتـریـُم

عـاقـبـت رفـت بـه کـنـار

اوره خــــاکـشــــتـریـُـم

رمـضـون وخـتـــی مـیـا

ســـر ِ ایـی دار و بـنــه

مثـل ِ مرغـی ب گـرُمـش

تـا سـیّـوم تـخـمـی ونـه

بیشتر بخوانید : شعر در مورد عفو ، و گذشت و بخشش خداوند کودکانه از حافظ و سعدی

شعری در مورد شوشتر

بارون ِ دوش که مین تیم پــاش بو

نهــله ره، و خیس فقط جــــاش بو

وا یه چن وخ سیوم بو خونه خـدا

کـل ِ خونه م اگر به زیر شــاش بو

⇔⇔⇔⇔

شعر فردوسی در مورد شوشتر

ســر کـثیـفی به افتــه لـف وقــّه

پـاکیــانـه سیــمو ب ونـه دقـــّـه

در خـداجـــویـه ب زنـه تـقــّـــه

به خودش! بارون رحمت ِ حقـّه

جـومَنه وا کـَـنم مو زیـر مرویـز

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد شهید شوشتری

اَ هَمه حال ِ خَوش تری دارم

دوس رفیقون ِ بیش تری دارم

پُرس اَچه اِغذه مشتری دارم:

شعر و آهنگ ِ شوشتری دارم!

بیشتر بخوانید : شعر در مورد کره زمین ، شعر کوتاه و کودکانه و سیاره زمین گرد است

شعر درباره شوشتر

به مُشتی قُرص ِ اعصاب سازگاره

علاجه بعضیا چن پوک سِگاره

وُزه جونم بووم!! وختی کلافه م

دوام، آپ کرُدنه « شوشتر نگاره »

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره شهر شوشتر

علی! جونم وری خور یه تکونی
علی! ورسا که تا هیسی توونی

علی! نخم گومت خود ِ « علی » با
علی! یادگر ازش تنا جوونی

⇔⇔⇔⇔

شعری درباره شوشتر

« کِلنِد »

کلنده وردار و بیار
تا که زنیم زیرگذره

کلنده وردار و بیار
دنیا محله گذره

میار برام میار برام
اما نخیم زیرگذره

کلنده وردار و بیار
تا که زنیم روگذره

کلنده وردار و بیار
عمره بشر مین ِ گذره

میار برام میار برام
اما نخیم روگذره

کلنده وردار و بیار
پُله اَ سر جاده برش

کلنده وردار و بیار
کُن گوشه شیطونه کرش

میار برام میار برام
امانه هل سووار خرش

کلنده وردار و بیار
تا که بینیم چه شکلیه

کلنده وردار و بیار
مجنون تی یش به لیلیه

میار برام میار برام
اما نخیم هه لیل*یه

کلنده وردار و بیار
« کلندی » رد بووس اَ او

کلنده وردار و بیار
فکر نکنید موندیته خو

میار برام میار برام
زبونمه وا گرم به لو!

بیشتر بخوانید : شعر در مورد یوسف و زلیخا ، شعر سعدی و مولانا و حافظ در مورد یوسف و زلیخا

شعر فردوسی در مورد شوشتر

اگر پی خط ِ یازه یا که رخشی
اگر سرزنده یا بی حال و نحشی

اگر پی هر مکافاتی که دیدم
هزار منت اَ اینترنت کشیدم

نصیحت پنکه سیم شو مثل ِ لالا
و رقصش یه کمی بهتر اَ لیلا

تقلا کرُدنم زیر ِ نور چراغا
سحر بو، آ به گوش بُنگ ِ کلاغا

سراغت اومدم تا مهرمه چخشی
اوسو اَی قابلم دیری مه بخشی

گمونم دونی که چغذر عزیزی؟
لف سیربقله سی مو کم نظیری!!

ولی کاشکه خبر مرگم اومد بید
و ننّسّم که غم جنگم اومد بید

عمو عیسی چشه؟ زهرم ترکس
لف ِ کمتر، حواسم جس و پرهس

خدا ناکرده می داره کسالت!؟
دورس فحمیدومه نیسی سلامت؟

جوابم ده جوابم ده که مردم
اَ ایی دنیا مگر چن سال مو بردم؟

جوونم اَ چه دسا هیب کُشیتم؟
به نزیکی صاحب هیب کَشیتم!

بووت خوب مارت هم خوب بچونت خو …
بیو اصلاً تو محکم مین سرم کو

عمو عیسی نه مو خلی دوسارم
به یادش مین دلم سوزی بکارم

دو کف دسم بووسه پر اَ عرسام
ایی ترم حتماً به افتم مو اَ درسام

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد شهید شوشتری

خمیر و مایه ی هر کس نداره مثل و مانندی

یکی سوره یکی تحله، یکی ترشه یکی قندی

اگر خاسی کنن تغییر، تو وا بندیشون پی بندی

بی هیشون مین ِ آبشارا، اَ او بالا وشون خندی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد شوشتر

ایسوکه عید اومد مین خونه هاتون

ایشولا ره ب گشُه،به مین دلاتون

خوبی یانه ب بره، تا تق سراتون

بدی یانه ب کشرنه زیر پُهاتون

بیشتر بخوانید : شعر در مورد شفق ، شعر زیبا در مورد غروب آفتاب از مولانا و فروغ

شعر درباره شوشتر

شوعید اومدو، زونه ی مو هی بزنه نِق

اَ دسه زبونش مو ایی روزاس که کنم دِق

بازاره مَخو کُل خِره پی جیب مونه بدبخت

سر ِ قبره پتی نِسّه اَ ته دل بزنه وِق

شلواری مَخو سِت بووه پی مانتووه کوتاش

مِث بعضی زَنو اَمروزی او مَخو بووه رِق

اوسو که مُخواسُم اِسونم هم کروهم لال

ایسو بینومش بهتر اَ صد عالم ِ ناطِق

دُودِشمونه کُرد دوش همِنه یَپره یه جا

گُفتم پ َ اَ چه، جفته تیاشه سی مو کُرد بِق

لِنگ کُوشش زَد سِفت به مینه کََله ی تاسُم

مین وانتی بُردِن مونه پیش دکتر ِ راتِق

دکتر به خیالش٬ که مو لال مونی گِرُفمه

گفتم: پِِسون٬ خر تازه سَقط کُردن زَن مِق

یادم نََمِره، دوش پَری جِس یَپره مین ریم

زهره تَِرِکُم کُرده اُوان کُل سره یه پِق

وقتی که دیدم، حِرصِ خَورُم زد زیر خنده

مین مایه ی افشاری و پی گویش هِق هِق

قلبم خو خراب بیده اَ ارث پدرونم

هِشت گِم گِمه ایسون بکنه پق پق وتِق تِق

عید خیلی خوبه، جونه دلم دونی سی چن کس؟

سی لیووه و سی بچه و سی آدم عاشِق

هِدیه ی عیده مونه گِر، مصرع آخر

نی مِثل زنون آدمه، همسایه ی صادِق

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد شهر شوشتر

او سه شمبه پَسین

یادِته؟

مو اَ صاحُب می مَم

تو وُزه پی مارِت

نیت ِ صاحُب َ داشتی که رَوی

مین ِ اوراض دیدومِت

تا دیدی سیلته کُنم

کُنج ِ لُواته اَ سر هم هِشتی!

چارته دو مین ِ ریت

گِل خبر مرگ ِ مونه

پی ایی کارِت رِشتی

کاش تیَم مین ِ تیات نَب افتاد!

یا که عشقت به سرم نَب افتاد!

چه دیدوم جونه بووم

مو دو پروانه دیدوم

که سَر ِ کاسه ی عسل بیدن!

او دو پروانه اومین

تا ته هِش

شیره ی جون ِ مونه لیسیدن!

تا که لِرهِسُم وَت

تو سووار تاکسی بووِسی رفتی

و نَدو گوش به آواز ِ تیام

که بگفتن نه روی

هنی داری مه روی!

اَ اوسون، تا به ایسون

هر سه شمبه پَسین

همه ی صاحُب َ سیت پیت ِ کُنم!

سر هزار قبر ِ شولُق

لِف ِ مرغ تیف ِ کنم!

تا که بَل ریت َ بینُم

یعنی یه دعفه دیگه؟

ببو مو ریت َ بینُم؟

راسش ِ گو!

اَی تو، یه پِر دیدیم

مَحلی اَزمه وَنی؟

یاب شناسیم حتی!؟

⇔⇔⇔⇔

شعر درباره شهر شوشتر

تا روزی که خین، مینِ رگِ مُو، به زنه جوش

تا روزی که پی خاک، بدنم گَرده هم آغوش

یَه بیتَ همه حرفِ دلـم ، همّـه گِـرِن گوش

هر جا که بُـووُم ، یا که رَسُم ، مفتخرُم مُو

کـه جـاروکـشِ خـاکِ دَرِ شوشتـرُم مو

بیشتر بخوانید : شعر در مورد رژیم غذایی ، شعر طنز در مورد چاقی و لاغری

شعری در مورد شوشتر

نوروز در شوشتر

روز نـوروز آمد و آمد بهـار شوشتر

جامه از گُل کرده بر قامت دیـار شوشتر

دیده گان بگشای تا بینی ز لطف کردگار

شد شقایق پوش دشت و کوهسار شوشتر

وَه چه روح افزاست، هنگام بهـاران این دیار

خاصّه چون بنشینی در زیرِ کُنارِ شوشتر

بانگ دُرّاج و نوای بلبلانِ نغمه خوان

خوش بُوَد گر بشنوی در مرغزار شوشتر

دلفریب و دلنشین و دلگشا و دلپذیر

چشـم انـداز و نگـاهِ آبشــار شوشتر

روحبخش و جانفزا و دل فروز و باصفا

هم سحرگاهان و هم ، لیل و نهار شوشتر

(صالحه) پیوسته در وصفِ بهارِ این دیار

می نماید شعرِ شیرینش نثار شوشتر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 14 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.