تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن , تعبیر خواب پول بخشیدن ، تعبیر خواب پول اسکناس خرد

تعبیر خواب پول بخشیدن و تعبیر خواب گرفتن پول از مرده ، تعبیر خواب پول خرد و اسکناس خارجی ، تعبیر خواب پول قرض دادن سکه و کاغذی همگی در سایت پارسی زی . با ما با خواندن این مطلب همراه باشید.

پول در خواب دیدن

منوچهر مطیعی معتقد است که دیدن پول به طور کلی در خواب خوب نیست و نسان از ناراحتی های انسان می دهد و اگر کم باشد ناراحتی کم است و اگر زیاد باشد ناراحتی بیشتر است.

آنلی بیتون می گوید که پول در فرهنگ غرب خوب است و دیدن صندوقی پر از پول نشان دهنده این است که شما آینده بسیار خوبی خواهید داشت.

لیلا برایت می گوید که دیدن پول در خواب نشان دهنده این موضوع است که شما برایتان اتفاقی می افتد که مجبور می شوید مقداری پول خرج کنید.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب دیدید که پول های خود را می شمارید و مقداری از پولتان کم شده است بدانید که قسط های شما می ماند.

دیدن دزدیدن پول در خواب نشانه این است که شما در موقعیت بد و خطرناکی ممکن است قرار بگیرید پس دقت کنید و مراقب رفتار خود باشید.

دیدن پس انداز کردن در خواب به این موضوع اشاره می کند که شما به ثروت زیاد و آرامش دست پیدا می کنید.اگر دیدید که در حال خوردن پول هستید بدانید که در آینده فردی مادی گرا و پول پرست خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که در حال گشتن به دنبال پول هستید بدانید که زندگی روی خوش خود را به شما نشان می دهد.

کارل گوستاو یونگ دیدن یا برنده شدن پول در خواب را موفقیت و کامیابی می داند.

تعبیر خواب پول خرد

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن پول خرد در خواب غم و غصه است.این غم و غصه ناراحتی های روزانه ما است و بعد از چند ساعت یا روز بعد به فراموشی سپرده می شود.

تعبیر خواب پول سکه

منوچهر مطیعی می گوید که دسدن پول به صورت سکه غم و غصه روزانه است و چیز خاصی نیست.

تعبیر خواب پول گرفتن

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب دیدید که از شخصی پول می گیرید بدانید که در بیداری آن شخص برای شما درد سر ایجاد می کند.

در کتاب سرزمین رویا ها آمده است که گرفتن پول از کسی رسیدن پول به دست شما است.

لیلا برایت می گوید که گرفتن پول از کسی به صورت حواله ، دریافت یک هدیه از کسی است.

تعبیر خواب پول دادن

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب از کسی پول گرفتید برای او گرفتاری ایجاد می کنید که ممکن است این کار ناخواسته باشد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که بخشیدن پول به دیگران ناراحتی کم و نهایتا یک روزه است.

آنلی بیتون می گوید که بخشیدن پول به دیگران خوب نیست و نشان از بدبختی شما دارد.

پول پیدا کردن

لیلا برایت می گوید که اگر در خواب پول پیدا کردید نشان از مقاومت شما در برابر مشکلات است.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب پول پیدا کنید در برابر رنج کمی که می کشید شادمانی فراوانی را به دست می آورید.اگر دیدید که پولی را پیدا کرده و زنی جوان ادعای مالکیت پول را دارد در اثر دخالتی بیجا ضرر هنگفتی نصیب شما می شود.

پول گم کردن

لیلا برایت گم کردن پول را نشانه مشکلات و بدبختی در انجام یکی از کارهایتان می داند.

آنلی بیتون می گوید که گم کردن پول در خواب نشان دهنده این است که در محیط خانوادگی خود دچار مشکل می شوید.

کارل گوستاو یونگ می گوید که اگر دیدید که پول خود را گم کرده یا از دست داده اید بدانید که جاه طلبی و قدرت و عزت نفس ندارید.

مطالب تکمیلی

دیدن پول خرد در خواب به غم اندک تعبیر می شود و دیدن برف کم در خواب نیز همین است.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب مار سبزتعبیر خواب دزدی کردنتعبیر خواب مرده پول بدهدتعبیر خواب بارداریتعبیر خواب بچه

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.