تعبیر خواب غذا ، خوردن و پختن و غذای نذری و دادن به مهمان

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا خوردن با معشوق و مرده ، خواب غذا دادن به مهمان و مهمانی رفتن و غذا خوردن ، تعبیر خواب سفره ، تعبیر خواب خورشت قیمه ، تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی ، تعبیر خواب نذری دادن در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

غذا در خواب دیدن

به طور کلی دیدن غذا در خواب خیلی خوب است و اشاره به روزی و برکت رزق دارد.اما حالت های دیده شده در خواب روی تعبیر خواب تاثیر دارد مانند مزه غذا و مکانی که در ان غذا می خورند و شوری و شیرینی و میزان غذا.بنابراین شما باید یکی اشراف کلی نسبت به علم تعبیر داشته باشید تا بتوانید خواب خود را تعبیر کنید.در این مطلب از ساتی پارسی به طور کلی این خوب را بررسی می کنیم.

اگر کسی در خواب ببیند که غذای خوشمزه و خوش عطر و بویی را می خورد معنی این خواب سلامتی و حال خوب است.

دیدن خوردن غذایی از اجزای بدن حیوانات خوب است است مانند خوردن کله پاچه ولی دیدن غذاهای گیاهی بهتر است.

اگر در خواب غذایی ببینید که بد رنگ و بد بو و گندیده است و این به این معنی است که کراهت در شما به وجود خواهد آمد

دیدن خوردن غذای ناسالم و خراب در خواب این است که شما دچار بیماری و رنج می شوید.

به طور کلی خوردن هر غذا و خوردنی که شور باشد نشانگر غم و غصه در زندگی بیننده خواب است.

خوردن غذای تلخ در خواب نشان دهنده عدم موفقیت در زندگی و تلخ کامی خواهد بود.

اگر شخصی در خواب ببیند  که در غذایی که می خورد دارچین و فلفل وجود دارد  تعبیر این خواب این است که گرفتار تلخ کامی می شوید.

تعبیر خواب غذا خوردن در مکان های مختلف

اگر شخصی در خواب ببیند غذایی که میخورد زردی زعفران و زردچوبه را تشخیص دهید تعبیر و بیانگر این می باشد که : یعنی غمگین وناراحت می شوید.
اگر شخصی در خواب ببیند غذایی که میخورد ترش است تعبیر و بیانگر این می باشد که : یعنی غم و اندوه دارد.
اگر شخصی در خواب ببیند که به مرده ایی غذا داده تعبیر و بیانگر این می باشد که : یعنی خیرات است.
اگر شخصی در خواب ببیند که مرده ای دیده و غذا میخورد تعبیر و بیانگر این می باشد که : یعنی برایش از این دنیا خیرات می فرستند.
اگر شخصی در خواب ببیند که غذا خوردن مرده را تعبیر و بیانگر این می باشد که : یعنی کار خیری است که به هر دو طرف سودی رسانده است.
اگر شخصی در خواب ببیند که به بیابانی سفر کرده است و غذا میخورد تعبیر و بیانگر این می باشد که :یعنی در سفر مالی به دست می آورید.
اگر شخصی در خواب ببیند که در شهر و یا آبادی و یا در خانه یک دوست است و غذا میخورد تعبیر و بیانگر این می باشد که :یعنیبه پولی می رسید که تامین می شوید و احساس آرامش می کنید.


اگر شخصی در خواب ببیند که در آشپزخانه غذا صرف می کنید تعبیر و بیانگر این می باشد که :یعنی به وسیله همسرتان پولی به دست می آورید.

حضرت دانیال دیدن غذا (طعام) خوردن در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد و ان طعام دشوارتر و بیمزه است تعبیر و نشانه آن این است که خلاف خوشی می باشد و رنج و اندوه کند. اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد و ان طعام ترش مزه است تعبیر و نشانه آن این است که ان شخص بیمار می شود. اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد و ان طعام شیرین مزه است تعبیر و نشانه آن این است بر عیش خوش است.

جابر مغربی دیدن غذا (طعام) خوردن در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد در خانه تعبیر و نشانه آن این است که آخر عمر او نزدیک است. اگر شخصی در خواب ببیند غذای او را مرده خورده است تعبیر و نشانه آن این است که غذا گران شود.

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن غذا (طعام) خوردن در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد نعمت و خیرو برکت و روزی است اما نوع ، رنگ ، طعم ، مزه ، مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر شخصی در خواب ببیند غذایی که می خورد  بد رنگ و متعفن و بد بو باشد تعبیر و نشانه آن این است که در شما کراهت بوجود می اید و بیماری و رنجور می شوید.روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

لوک اویتنهاو دیدن غذا (طعام) خوردن در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد خوردن ان تعبیر و نشانه آن این است که در آمد خوب میباشد. اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد و غذاهای ناشناخته است تعبیر و نشانه آن این است که از بین رفتن شادی‌ها میباشد. اگر شخصی در خواب ببیند غذا می خورد و غذاها بیمزه است تعبیر و نشانه آن این است که بیماری میباشد. اگر شخصی در خواب ببیند آدم‌های که در حال غذا خوردن میباشند تعبیر و نشانه آن این است که دعوت خواهید شد. اگر شخصی در خواب ببیند غذایی سوخته است تعبیر و نشانه آن این است که خبار ناخوشایند میباشد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.