تعبیر خواب خواستگاری ، رفتن و آمدن از زن شوهر دار پسر مرده از دختر و مرد متاهل

تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری , تعبیر خواب خواستگاری رفتن و آمدن , تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهر و مرد متاهل

تعبیر خواب خواستگاری رفتن و آمدن ، تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهر دار توسط مرد متاهل ، تعبیر خواب خواستگاری پسر از دختر و خواستگاری مرده از دختر همگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

خواستگاری در خواب

لیلا برایت می گوید که اگر در خواب از شما خواستگاری شد این خواب نشانه خوشبختی شما در زندگی است. دیدن شوهر کردن در خواب نشانه رفاه مالی است و بر عکس آن طلاق گرفتن در خواب نشانه این است که شما مورد تهمت قرار می گیرید.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب دختری ببیند که به پیشنهاد خواستگاری پیرمردی پاسخ مثبت می دهد ، تعبیر این خواب مشکلات زیاد در زندگی است.

اگر زنی در خواب ببیند که فردی که مرده است در خواب به خواستگاری او آمده است تعبیر این خواب این می شود که مقداری از مال آن زن از بین می رود.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر زنی در خواب ببیند که همسرش از دیگری خواستگاری می کند و ازدواج می کند ول تاکنون ان زن جدید را ندیده است تعبیر این خواب شرف و بزرگی برای ان زن است.

محمد بن سیرین خواستگاری کردن و ازدواج کردن با دختری که نه او را می شناسید و نه قبلا او را دیده اید را نزدیک بودن اجل بیننده خواب تعبیر می کند.

امام صادق ع خواستگاری کردن را به ۴ چیز تعبیر می کنند که عبارتند از بزرگی ، زیاد شدن مال ، سرحالی و سلامتی ، شادی و خرمی در زندگی.

مولف معتقد است که خواستگار و خواستگاری در خواب نشانه احساسات درونی شما نسبت به خودتان و دیگران است.

شیخ طوسی خواستگاری کردن و یا قرار خواستگاری در خواب را دلیلی بر اتفاقات و اخبار خوب در آینده نزدیک می داند.

اگر دختر مجرید ببیند که پسر مورد علاقه اش در جلسه خواستگاری با خانواده او صحبت می کند تعبیر این خواب خوب است و اتفاقات نیک و میمون در راه است.

اگر مردی که همسرش حامله است در خواب ببیند که خواستگاری می کند از کسی غیر همسرش تعبیر این خواب این است که به خانواده خود خیانت و کم لطفی می کند.

استاد طباطبایی می گویند که خواستگاری از یک زن بیوه و بدون شوهر به دست آوردن فرصت های جدید است.اما اگر زن بیوه ای خودش چنین خوابیر ا ببیند در آینده اتفاقات خوبی برای او می افتد.

اگر دختری در خواب ببیند که از پسر مورد علاقه خود در خواب خواستگاری می کند تعبیر این خواب این می شود که رابطه این دو نفر به زودی خیلی خوب می شود.

تعبیر خواب خواستگار

محمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب دیدید که خواستگار هستید و از دختری خواستگاری می کنید تعبیر این خواب این است که عزت و بزرگی شما از بین می رود.

صحبت کردن خواستگار با پدر و مادر شما

این خواب نشانگر این است که قضاوت هایی انجام می شود که مورد مخافت قرار می گیرد . دیدن این خواب نشانه این است که ازدواج و طلاقی در خانواده شما صورت می گیرد.

تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهر دار

خواستگاری کردن از زنی که شوهر دار است می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. اول پیدا کردن دوستان جدید است . دوم ممکن است با دشمنان و دوستانی که قهر بوده اید دوباره دوست شوید و سوم رسیدن خبرهای خوب است به زودی.

اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که مورد خواستگاری در خواب قرار می گیرید تعبیر این خواب طلاق و جدایی و غم است.

تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد متاهل

اگر مردی در خواب ببیند که در حال خواستگاری کردن است و یا در حال گذاشتن قرار خواستگاری است و آن مرد متاهل است تعبیر این خواب این می شود که زنش به زودی می میرد.

علامه مجلسی می گوید که اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که به زن دیگری ابراز علاقه می کند و خواستگاری می کند تعبیر این خواب این است که در زندگی کارهایی انجام می دهد که در نهایت رنج زیادی به همسرش می رسد.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب تخمه مرغ ♥ تعبیر خواب دریا و ماهی ♥ تعبیر خواب انار قرمز ♥ تعبیر خواب دعوا دیدنتعبیر خواب مدفوع کردن

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.