تعبیر خواب پیاز ، سفید و سرخ و قرمز و خام و داغ خریدن و خرد کردن و پوست کندن

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز ، تعبیر خواب پیاز سفید ، تعبیر خواب پیاز قرمز ، تعبیر خواب پیاز خریدن

تعبیر خواب پیاز ، تعبیر خواب پیاز ابن سیرین ،تعبیر خواب دیدن پیاز گندیده و بزرگ کاشتن ، تعبیر خواب برداشت پیاز و پوست کندن پیاز در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

پیاز در خواب دیدن

دیدن پیاز در خواب در خواب تعبیر های متفاوتی دارد که بسته به خواب شخص می باشد. پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند. ما در ادامه این مطلب برای شما به طور اختصاصی و کامل تعبیر خواب پیاز را بازگو کرده ایم با ما همراه باشید. امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید.
تعبیر کلی  پیاز : برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

اگر شخصی در خواب ببیند که پیاز خام می خوریم تعبیر و بیانگر این می باشد که : در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

اگر شخصی در خواب ببیند که مقداری زیاد پیاز دارد تعبیر و بیانگر این می باشد که : چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.

اگر شخصی در خواب ببیند که در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد تعبیر و بیانگر این می باشد که : به خوردن مال حرام حریص است.

امام جعفر صادق علیه السلام دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند پیاز می خورد تعبیر و نشانه آن این است که خوردن مال حرام است و  یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

محمد بن سیرین دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند پیاز ببیند تعبیر و نشانه آن این است که غم ، اندوه و تباه شدن حال و روز بیننده خواب می باشد.

آنلی بیتون دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند مقدار زیادی پیاز را تعبیر و نشانه آن این است که در نزدیکی شما افرادی زندگی می کنند که با بغض و حسرت به موفقیت های شما نگاه می کنند.

ابراهیم کرمانی دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز ببیند تعبیر و نشانه آن این است که مال حرام و سخن زشت و ناپسند می باشد. اگر بیننده خواب شخص صالح و درستکاری باشد با تلاش خود را از خوردن حرام باز می دارد.

حضرت امام جعفر صادق دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز ببیند تعبیر و نشانه آن این است که بر ۳ وجه است: ۱- نشانه مال حرام ۲- نشانه پشیمانی در کارها ۳- نشانه غیبت و سخن زشت و ناپسند ۴-

تعبیر خواب پیاز رسیده

آنلی بیتون دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند مقداری پیاز رسیده و قرمز را تعبیر و نشانه آن این است که در حوزه کاری شما آنقدر رقابت وجود دارد که امور را جالب توجه نشان می دهید.

لیلا برایت دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز قرمز ببینید تعبیر و نشانه آن این است که ناامید می باشد.

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز پخته بخورد تعبیر و نشانه آن این است که بالاخره روزی می رسد که شما از خوردن مال حرام توبه خواهید کرد و به به درگاه خداوند متعال باز خواهید گشت.

آنلی بیتون دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز پخته بخورد تعبیر و نشانه آن این است که کسب منافع اندک از طریق شغل تان خواهد بود.

تعبیر خواب پیاز پوست کندن

آنلی بیتون دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز پوست می گیرید و برای همین اشک از چشم هایتان سرازیر می شود تعبیر و نشانه آن این است که رقبا ، شما را شکست خواهند داد.

تعبیر خواب خوردن پیاز

لیلا برایت دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز می خورد تعبیر و نشانه آن این است که در انجام کارهایتان موفق خواهید شد.

آنلی بیتون دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب پیاز می خورد تعبیر و نشانه آن این است که غلبه بر تمام مخالمان تعبیر می کند.

منوچهر مطیعی دیدن پیاز در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند مقداری زیاد پیاز دارد تعبیر و نشانه آن این است که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد

تعبیر خواب بریدن پیاز

اگر شخصی در خواب ببیند که مقداری پیاز می برد تعبیر و بیانگر این می باشد که : نیاز به رابطه ای عمیق تر دارید و از این رابطه ی سرد خسته شده اید.

تعبیر خواب کاشتن پیاز

اگر شخصی در خواب ببیند که مقداری پیاز میکارد و رشد پیاز تعبیر و بیانگر این می باشد که : حوادث و اتفاقاتی است که در گذشته داشته اید. سعی کنید اتفاقات گذشته را فراموش کرده و در حال زندگی می کنید.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب عقابتعبیر خواب گرگتعبیر خواب گربهتعبیر خواب انگشترتعبیر خواب ادرار

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.