تعبیر خواب دندان ، افتادن و شکستن و کشیدن دندان لق و پوسیده و درآوردن نوزاد

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب افتادن دندان , تعبیر خواب شکستن دندان , تعبیر خواب کشیدن دندان

تعبیر خواب دندان و افتادن دندان و شکستن دندان ، کشیدن دندان پوسیده در خواب ، خواب دندان آوردن نوزاد و دندان لق در سایت پارسی زی.با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دندان از مهمترین خواب هایی است که دیده می شود.البته ممکن است که دو خواب کاملا بی ربط باشند ولی معنی یکسانی داشته باشند.مثلا تعبیر خواب دندان های پایین در خواب و تعبیر خواب موش خاکستری  و دیدن گربه در خواب هر سه زن می شود.

دیدن دندان های جلو در خواب فرزند تعبیر می شود و امام صادق دیدن گرگ در خواب را نیز فرزند تعبیر می کنند.

دندان در خواب

امام جعفر صادق دیدن دندان را در خواب را دلیل بر شش چیز می داند که این شش چیز عبارتند از : خانواد و بستگان ، مال ، سود ، غم و اندوه ، ضرر ، دوری از عزیزان.

از جمله خواب هایی که به غم تعبیر می شوند می توانیم به دیدن عروسی در خواب اشاره کنیم.

محمد بن سیرین معتقد است که کوفته شدن دندان ، دعوا و دشمنی با کسی است و جالب این است که تعبیر خواب دعوا و دشمنی دوستی است.

منوچهر مطیعی مهتقد است که دیدن دندان های خود را به صورت تمیز و سفید و براق ، رونق در زندگی خانوادگی است و اتفاقات خوب برای بیننده خواب و خانواده اش در راه است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب خوردن دندان زود هلاک شدن یا دادن وام و قرض است.

حضرت دانیال ع معتقد است دندان در خواب بستگان و خانواده هستند و دندان های بالا بر مردان و دندان های پایین بر زنان دلالت می کند.دندان های جلو بر خواهران و برادران و فرزندان دلالت می کند و یا پدر و مادر.

دندان های عقبی بر عمو و عمه و خاله و دایی دلالت می کند و همچنین وابستگان به آنان مانند همسر و فرزند.

ابراهیم کرمانی می گوید اگر ببینی دندانت سیاه شده است به تو غم و اندوه می رسد و این دقیقا همان غم و اندوهی است که در تعبیر خواب خوردن انار ترش و تعبیر خواب بارداری دوقلو می دانیم.

آنلی بیتون معتقد است اگر در خواب ببینی که دندانهایت را به دندانپزشک نشان می دهی بدان که دشمنان در کمین تو هستند و تف کردن دندان به بیرون ، بیمار شدن یکی از اعضای خانواده شما است.

ابراهیم کرمانی معتقد است اگر ببینی از دندانهایت بوی خوش می آید ، نزدیکانت خوبی تو را می گویند و اگر بوی بدی از دندانهایت آید ، دلیل بر غیبت نزدیکانت است.اگر خود را بدون دندان دید ف عمرت زیاد است.

جابر معربی معتقد است اگر دیدی یکدفعه دندانهایت غیب شدند ، خویشانت از تو دور می شوند و به سلامت به تو باز می گردند.اگر دندانهایت روی زبانت جمع شدند و بعد به جای خود برگشتند ، نزدیکانت از تو شکایت می کنند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گریه ، کردن برای مرده ، مادر و نوزاد و دوست خواهر زیاد بر سر قبر

 

تعبیر خواب افتادن دندان

حضرت یوسف ع معتقدند که اگر در خواب ببینی دندانت میفتد ، یکی از بستگان یا عزیزانت از تو جدا می شود.

محمد بن سیرین معتقد است اگر دندان های بالایی بیفتد در کف دست یا روی زمین ولی آلوده به خاک نشود ، صاحب فرزند یا خواهر یا برادر می شوید.اما اگر آلوده شد یکی از این عزیزان را از دست می دهی یا جدا می شوی.

تعبیر خواب افتادن دندان بدون خاکی شدن بسیار شبیه به تعبیر خواب ادرار کردن است که هر دو خواب از صاحب فرزند شدن خبر می دهند.

اگر در خواب خودت ببینی که دندانت کنده شد به یکی از عزیزانت حرف بدی می زنی و از او جدا می شوی.اگر دنداهایت جلویت زیاد باشد یا سفید و تمیز باشد ، خوشی و خرمی و خیر و منفعت با عزیزان است.دیدن دندان بالا و پایین کنار هم دختر دار شدن است.

کسانی که دختر دوست دارند می خواهند بدانند که چه خواب هایی به دختر دار شدن اشاره دارند می توانیم به خواب بچه پسر دار شدن اشاره کنیم که تعبیرش دختر دار شدن است.

علامه مجلسی معتقد است که افتادن دندان های بالا مرگ یکی از نزدیکان پدری است و افتادن دندانه ای پایی ، مرگ یکی از اقوام مادری است.

از نظر روانشناسی افتادن دندان در خواب  نا امنی است یا از دست دادن کسی یا خجالتی و کمرو بودن و یا پشیمانی از کاری که در گذشته انجام داده ای.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب لباس عروس ، بنفش بر تن مرده برای مردان و زن متاهل و دختر مجرد

 

تعبیر خواب شکستن دندان

حضرت یوسف ع معتقدند که اگر در خواب ببینی دندانت شکسته است ، مصیبتی برایت پیش می آید.

محمد بن سیرین معتقد است که شکستن دندان در خواب و یا خراب شدن آن ، به یکی از عزیزانت آسیبی می رسد.

از نظر روانشناسی شکستن دندان در خواب ، احساس گناه و نگرانی و یا از دست دادن کسی است.

تعبیر خواب لق شدن دندان

تعبیر خواب لق شدن دندان های جلو از نظر حضرت دانیال ع بیماری پرد یا مادر یا سایر اعضای خانواده است.

آنلی بیتون می گوید که اگر ببینی دنداهایت لق شده اند در زندگی شکست بدی می خوری و دچار نا امیدی می شوی.

تعبیر خواب دندان پوسیده

منوچهر مطیعی معتقد است اگر در خواب دیدید که دندانتان پوسیده است و درد می کنید گرفتار دشمنی می شوید.

آنلی بیتون معتقد است دیدن دندان های خود به صورت خراب و کرم خورده و پوسیده ، در معرض خطر قرار گرفتن سلامتی است.ولی اگر یکی از دندانهایت خراب باشد در موقعیت بدی قرار می گیری.

از نظر روانشناسی دندان خراب و پوسیده بر یک تصمیم گیری سخت یا از دست دان قدرت دلالت می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تخم مرغ ، سفید و شکسته و شکستن و دو زرده و پخته

 

درد دندان

منوچهر مطیعی می گوید اگر در خواب فقط دندان درد داشتید ، گرفتار قرض و وام می شوید و هر چه این دندان درد شدید تر باشد قرض و وام هم بیشتر خواهد بود.

جابر مغربی می گوید اگر دندانت درد می کرد و در دست گرفتی دندان را ، به تو سود فراوانی می رسد.اگر با دو دست دندان را بگیری سود بیشتری به تو می رسد.

کشیدن دندان

آنلی بیتون معتقد است اگر در خواب ببینید که دندان های خراب خود را می کشید به فقر مبتلا می شوید.

از نظر روانشناسی کشیدن دندان در خواب می تواند علل مختلفی داشته باشد ، اگر با درد دندانتان را می کشیدید بدانید که تصمیم سختی باید بگیرید ، اما اگر به راحتی دندان خود را می کشیدید بدانید که به راحتی به اهداف خود می رسید.

دندان مصنوعی

از نظر روانشناسی دیدن دندان مصنوعی در خواب تعبیرش این می شود که کسی به شما دروغ می گوید و شما باید مراقب باشید.ممکن است به شما خیانت شود از طرف دوستان.در هر صورت فریبی در کار است.

از جمله خواب هایی که به خیانت اشاره دارند می توانیم به تعبیر خواب کفش سوراخ اشاره کنیم که به خیانت زن به مرد اشاره دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مدفوع ، مرده و خوردن کردن گربه ، سگ ، گاو ، حیوانات ، بچه و نوزاد

 

مطالب تکمیلی

دیدن دندان سیاه نشان از غم و غصه می دهید و تعبیر دیدن پول نیز همین تعبیر ار دارد.

کوفته شدن دندان خبر از دشمنی می دهد و این خواب مانند خواب درخت تعبیر می شود.

سیاه شدن دندان در خواب نشان از رسیدن غم و اندوه به شما می دهد و تعبیر خواب بارش برف نیز غم و اندوه است.

تعبیر خواب دندان ، افتادن و شکستن و کشیدن دندان لق و پوسیده و درآوردن نوزاد

دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان دهنده این است که کسی به شما دروغ می گوید و شما باید احتیاط کنید. شاید دوستان دروغین بسیار زیادی دارید که در هر لحظه به شما خیانت می کنند. سعی کنید به کسی اعتماد نکنید زیرا ممکن است ناامید و دلسرد شوید. همچنین دیدن دندان مصنوعی در خواب می تواند به دروغ های شما در موقعیتی خاص اشاره کند. اگر کسی را فریب داده اید یا اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید، آن را به یاد بیاورید. شاید عهد و پیمان تان با کسی را شکسته اید یا شاید رازی را بازگو کرده اید. همه این موقعیت ها در عالم بیداری می تواند منجر به دیدن دندانی مصنوعی در خواب شود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.