تعبیر خواب خرگوش ، سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ و وحشی در خانه قفس چیست

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش سفید , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش زخمی

تعبیر خواب خرگوش سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ ، تعبیر خواب دیدن خرگوش وحشی در خانه و قفس چیست ، دیدن خرگوش سخنگو کشتن در خواب ، تعبیر خواب دیدن خرگوش سیاه و طوسی مرده و پخته شده خونی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

خرگوش در خواب

محمد بن سیرین می گوید که دیدن خرگوش در خواب نشانه خوبی نیست و این خواب نامبارک و بد است. اگر دیدید که خرگوش را گرفتید و یا کسی به شما خرگوش هدیه داد تعبیر این خواب گرفتن زن بد یا خریدن کنیز بد است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ

جابر مغربی دیدن خرگوش در خواب را زنی پارسا و خاموش می داند.

منوچهر مطیعی این خواب را بد و نامبارک می داند و معتقد است که اکثر معبران این خواب را خوب ندانسته اند. دیدن خرگوش در خواب اعمال نا آگاهانه ما است که از انها لذت می بریم.

در نفایس الفنون امده است که خرگوش در خواب زنی است که الفت نمی گیرد و رام نمی شود. اگر در خواب دیدید که خرگوش در خانه شما بچه دار شده است تعبیر این خواب این است که زنی در خانه شما می ماند و ریشه می دواند و از خانه تان به این راحتی ها نخواهد رفت.

در کتاب جامع تعبیر خواب امده است که خرگوش در خواب نشانه زن است و اگر خرگوش اهلی باشد نشانه زن مطیع و فرمانبر است اما تعبیر دیدن خرگوش وحشی در خواب که بازیگوش است عکس این مطلب است و بر زنی دلالت دارد که رام نمی شود.

حضرت یوسف ع معتقد است که دیدن خرگوش در خواب نشانه این است که از زنان بهره مند می شوید و تعبیر دیدن بچه خرگوش در خواب این است که چیزی به او می رسد که او را خوشحال می کند.

آنلی بیتون معتقد است که دیدن خرگوش در خواب نشانه تغییرات خوب در زندگی است و شما سود بیشتری را نسبت به قبل در زندگی به دست می آورید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقاب ، سیاه و سفید و بزرگ و قهوه ای در خانه دیدن در حال شکار

تعبیر خواب خرگوش در خانه

جابر مغربی معتقد است که دیدن خرگوش در خانه نشانه این است که زنی پارسا و خاموش بخواهد و دیدن پوست و استخوان خرگوش به دست آوردن مال کم و اندک است.

تعبیر دیدن خرگوش اهلی در خانه نشانه داشتن زن رام و فرمانبر داشتن است و تعبیر دیدن خرگوش وحشی که رام نمی شود و جنب و جوش زیاد دارد نیز نشان از زنی دارد که در خانه شما است و مطیع و فرمانبردار نیست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقرب ، سیاه و زرد و قرمز کوچک و بزرگ در خانه+نیش و کشتن عقرب

تعبیر خواب پوست و گوشت خرگوش

محمد بن سیرین می گوید که اگر کسی در خواب ببیند که لباسی از پوست خرگوش پوشیده و یا از گوشت خرگوش می خورد تعبیر این خواب این است که از زن بهره اندکی می برد.

منوچهر مطیعی معتقد است که خرگوش در خواب زنی است چند رنگ و بد عمل که پوست خرگوش نیز چنین تعبیری دارد و باید از او دوری کنید.

ابراهیم کرمانی می گوید که خوردن گوشت خرگوش در خواب خوردن نشانه این است که از زنان ارث خواهید برد و خوردن گوشت خرگوش می تواند نعمت بسیار برای بیننده خواب باشد.

منوچهر مطیعی خوردن گوشت خرگوش را خوردن مال حرام می داند.

لیلا برایت معتقد است که خوردن گوشت خرگوش به دست آوردن سود مالی است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

محمد بن سیرین معتقد است که اگر دیدید که بچه خرگوش داشتید به شما غم و رنج می رسد و عده ای هم گفته اند که این خوای رنج و غمی است که از طرف فرزندان به شما می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگور ، سیاه و قرمز و زرد و سفید و درشت و خوشه یاقوتی دیدن و خوردن

کشتن خرگوش

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدید که خرگوشی را می کشید تعبیر این خواب این است که از طرف همسرتان به شما مصیبتی می رسد.اگر خرگوش را وحشیانه بکشد با زنش به مشکلی می خورد و یا مشکلی از سمت زنش گریبانش را می گیرد.

آنلی بیتون می گوید که دیدن خرگوش مرده در خواب نشانه این است که شما خبر مرگ دوست خود را می شنوید.

اگر در خواب دیدید که به خرگوشی تیراندازی می کنید و خرگوش را می کشید تعبیر این خواب این است که برای گرفتن حق خود به خشونت و درگیری متوسل می شوید.

خرگوش سیاه و سفید

آنلی بیتون می گوید که دیدن خرگوش های سفید در خواب نشانه این است که شما در مسائل عاطفی و احساساتی انسانی وفادار هستید.

لیلا برایت می گوید که دیدن خرگوش سیاه در خواب این است که شما اخبار بد و ناگواری را خواهید شنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کفش ، سیاه سفید قهوه ای گشاد + گم شدن و هدیه گرفتن و پاره شدن کفش

گرفتن خرگوش

آنلی بیتون معتقد است که گرفتن خرگوش در خواب نشانه این است که در بحث با دیگران موفق خواهید شد. دیدن این خواب که شما در حال آموزش به خرگوش و دست آموز کردن او هستید این است که شما دوستی خواهید یافت که بی استعداد است ولی منظم است.

لیلا برایت معتقد است که خواب گرفتن خرگوش نشانه این است که با افراد جدیدی هم نشین خواهید شد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.