تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ - پارسی زی
تعبیر خواب خرگوش ، سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ و وحشی در خانه قفس چیست

تعبیر خواب خرگوش ، سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ و وحشی در خانه قفس چیست

تعبیر خواب خرگوش تعبیر خواب خرگوش سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ ، تعبیر خواب دیدن خرگوش وحشی در خانه و قفس چیست …

تعبیر خواب بیمارستان ؛ رفتن و عمل جراحی و بستری شدن چیست

تعبیر خواب بیمارستان ؛ رفتن و عمل جراحی و بستری شدن چیست

تعبیر خواب بیمارستان تعبیر خواب بیمارستان ، تعبیر خواب بیمارستان امام صادق ، تعبیر خواب بیمارستان و عمل جراحی ، تعبیر خواب مادر در بیمارستان …

تعبیر خواب زاییدن پسر

تعبیر خواب زاییدن پسر

تعبیر خواب زاییدن پسر تعبیر خواب زاییدن پسر ، زایمان نوزاد پسر امام صادق و پسردار شدن حضرت یوسف همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم …

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب ترسیدن از گرگ

تعبیر خواب گرگ سیاه و سفید و قهوه ای و خاکستری و زخمی و مرده ، تعبیر خواب فرار کردن ، کشتن ، ترسیدن و حمله گرگ به انسان ، تعبیر خواب حمله و گاز گرفتن گوسفندان توسط گرگ همگی در پارسی زی .

گرگ در خواب

امام صادق ع گرگ در خواب را سه چیز می دانند.تعبیر این خواب یا فرزند است یا کنیز یا نوکر و خادم است و خوابهایی دیگری هم هستند که به کنیز و خادم اشاره دارند که می توانیم به تعبیر خواب کفش اشاره کنیم.

حضرت یوسف ع دیدن گرگ در خواب را دشمن می داند و می فرمایند که باید مراقب حوادث اطراف بود.تعبیر خواب ترسیدن از سوسک نیز همین معنا را دارد ولی به نسبت کمتر.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیرینی ؛ خوردن و خریدن و فروختن خشک و خامه ای

محمد بن سیرین می گوید که اگر کسی در خواب دم داشت و شبیه گرگ بود یعنی مال حرام به دست می آورد و مردم به خاطر کارهایش او را سرزنش می کنند.

خالد بن علی گرگ در خواب را دشمنی دزد و دروغگو می داند که باید هر لحظه مواظب او بود.همچنین دیدن گرگ در خواب به این موضوع هم تعبیر می شود که کسی دیگری را به انجام کاری متهم م کند در حالی که او آن کار را انجام نداده است.

آنلی بیتون معتقد است که دیدن گرگ در خواب معنایش این است که یکی از کارکنان و زیردستان شما ، اسرار شما را پیش دیگران فاش می کند و این کار عمدی خواهد بود.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که دیدن گرگ در خواب نشانه شانس و خوشبختی است.اگر دیدید گرگ در حال دویدن است بدانید که دشمنانی بسیار باهوش و حقه باز دارید این خواب تعبیری شبیه نیش زدن عقرب در خواب دارد.

تعبیر خواب گرگ اهلی و یا گرگی که به شما کاری ندارد و شما از او نمی ترسید این است که شما را زیادی لوس کرده اند.تعبیر خواب دیدن گرگ با یک لباس این است که باید نکته بین و عاقبت اندیش باشید.

تعبیر خواب بازی کردن دو گرگ با هم دورو بودن دوستان شما است.تعبیر خواب به دام انداختن گرگ ، نشانه ثروت و قدرت است ، همچنین تعبیر خواب خوردن گوشت عقاب هم همین معنی را می دهد.

کارل یونگ گرگ در خواب را نمادی از نجات و زیبایی و تنهایی و رمز و راز می داند و به تعبیر منفی گرگ نشانه دشمنی و حیله گری است.اگر در خواب دیدید که شما گرگ شده اید تعبیرش این است که شما آدم باهوشی هستید و به کمی تنهایی نیاز دارید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مرده ، پول و طلا بدهد و آرایش کرده مدفوع کند و مرده را کتک زدن

حمله گرگ

محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید که گرگ به شما حمله کرد و شما را پاره کرد تعبیر این خواب این است که زنتان را طلاق می دهید و یا ضرری از او به شما می رسد.

گرگ در خانه

خالد بن علی می گوید که اگر در خواب گرگ را در خانه خود دیدید بدانید که دزد به خانه شما خواهد زد و ضرر مالی می بینید.

خوردن شیر گرگ

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدی که داری شیر گرگ را می خوری بدان که زنت به تو خیانت می کند.

ترسیدن از گرگ

در کتاب سرزمین رویاها امده است که اگر در خواب از گرگ ترسیدید بدانید که دزد به شما می زند و دار و ندار شما را می برد.

زوزه گرگ

لوک اویتنهاو می گوید که اگر در خواب صدای زوزه گرگ را شنیدید بدانید که کسی می خواهد از شما در زندگی به هر طریقی جلو بزند.

آنلی بیتون شنیدن صدای گرگ را اتحادی می داند که پنهانی برای شکست شما تشکیل شده است.

ابراهیم کرمانی صدای فریاد و زوزه گرگ را شنیدن در خواب را برتری و شکست دشمن تعبیر می کند.

کارل یونگ معتقد است که شنیدن صدای گرگ در خواب ، درخواست کمک کسی از شما در بیداری است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ ، سیاه و سفید و زرد و قهوه ای کوچولو و بزرگ+ هار گازت بگیره

کشتن گرگ

محمد بن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که گرگ را کشته ای و در حال خوردن گوشت گرگ هستی ، به همان اندازه که می خوری به تو ثروت و ارث و میراث می رسد.

اگر به ارث و میراث علاقه دارید و دوست دارید بدانید که چه خواب هایی تعبیرشان ارث بردن می شود باید به شما گفت که دیدن عروسی دختر مجرد در خواب نیز اشاره به ازث بردن دارد.

آنلی بیتون کشتن گرگ در خواب را شکست دشمنان موذی می داند.

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که کشتن گرگ در خواب نشانه راکد ماندن کارهای شما است.

کارل یوتگ کشتن گرگ در خواب را خیانت می داند و اسرار شما به طرز ناجوانمردانه ای فاش می شود.

تعبیر خواب گرگ مرده

در کتاب سرزمین رویاها امده است که گرگ مرده در خواب نشانه این است که موانعی سر راهتان است که نمی توانید ار آنها بگذرید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مارمولک ، بزرگ سیاه و مرده در خانه و خاکستری روی دیوار

تعبیر خواب گله گرگ

لوک اویتنهاو دیدن یک گله گرگ در حال حرکت را داشتن همسایه های بی رحم می داند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که اگر یک گله گرگ در خواب را دیدید بدانید که اطرافیان شما از شما سوء استفاده می کنند.اما اگر یک گرگ مادر و بچه هایش دیدید این نشانه ناکامی و تمام شدن یک رابطه عاشقانه است.

تعبیر خواب گرگ سفید و سیاه

کارل یونگ معتقد است که دیدن گرگ سیاه در خواب شما همان سایه شماست و تعبیر این خواب این است که یک سری ویژگی ها در گرگ است که شما دوست ندارید این ویژگی ها در شما باشد.

دیدن گرگ سفید در خواب خوب است و نشانه ای از شجاعت و پیروزی و موفقیت در مشکلات است.این خواب نشان می دهد که شما در سخت ترین شرایط هم می توانید در مسیر موفقیت حرکت کنید. تعبیر دیدن بچه چاق در خواب با دیدن گرگ سفید یکسان است.

از جمله خوابهایی که مانند دیدن گرگ سفید به موفقیت تعبیر می شوند می توانیم به تعبیر خواب سلامتی در زلزله اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تمساح ، سبز و سفید در آب استخر و مار کوچک در خانه و رودخانه

مطالب تکمیلی

به دام انداختن گرگ در خواب نشان از به دست آوردن ثروت زیاد می دهد و پس انداز کردن در خواب نیز چنین تعبیری خواهد داشت.

گرگ در خواب نشانه دشمین و حیله گری است و تعبیر خواب درخت نیز می تواند دشمنی و خصومت باشد البته نه هر نوع درختی.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که دیدن گرگ نشانه خوشبختی است و دیدن خواستگاری در خواب نیز نشانه خوشبختی است.

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 13 آبان 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.