تعبیر خواب موش ، در خانه و فضله موش زرد و سفید و مرده و ترسیدن و دیدن و کشتن

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب کشتن موش , تعبیر خواب ترسیدن از موش , تعبیر خواب موش مرده سفید در خانه

تعبیر خواب موش سفید ، زرد ، مرده ، در خانه و ترسیدن و دیدن و کشتن و خوردن موش در خواب و فضله موش و تله موش و بچه موش همه از جمله رایج ترین خواب هایی است که ما می بینیم.سعی کرده ایم در این مطلب کامل ترین مطلب را در مورد موش در خواب دیدن برایتان بیان کنیم.

موضوع تعبیر خواب از این جهت مهم است که انچه در خواب میبینیم ممکن است زیاد رابطه ای با خارج نداشته باشد.مثلا تعبیر دیدن موش در خواب دزد و یا زن دزد است ولی دیدن دزد در خواب ، مهمان است یا دوست.

موش در خواب

منوچهر مطیعی دیدن موش در خواب را زن می بیند و از جمله خوابهایی که به زن اشاره دارد خواب کفش است و اگر این موش در خانه باشد یعنی زن پلیدی در خانه اش زندگی می کند.دیدن موش در اتاق خود زن دزدی هست که نباید به او اعتماد شود وگرنه پشیمانی به بار می آورد.

از جمله خواب هایی که چنین مضمونی دارند و به زنان دزد و نابکار تعبیر می شوند می توانیم به تعبیر خواب گربه زرد اشاره کنیم.

در کتاب تفسیر رویاها آمده است که دیدن موش در خواب یک تهدید است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

حضرت یوسف ع دیدن موش در خواب را جنگ زن می داند.همچنین دیدن موش در خانه دزدی است که از خانه تو دزدی کرده است.

آنلی بیتون دین موش در خواب را اختلافات خانوادگی می داند و از بی وفایی دوستان خبر می دهد.ممکن است شما در زندگی مایوس شوید.اگر یک دختر در خواب موش ببیند باید گفت دوستانش به او کلک می زنند.

تعبیر خواب دیدن موش در لباس نیز از دید آنلی بیتون کاری است که در نهایت این کار فاش می شود و آبروی شما می رود و به اصطلاح رسوا می شوید.

جابر مغربی می گوید که دیدن همه موش های تعابیر یکسان دارد و مثلا فرقی بین دیدن موش صحرایی و موش خانگی نیست.موش در خواب زنی است که در ظاهر خوب و با حجاب است ولی باطنی فاسد و فاسق دارد.

تعبیر خواب موش ، در خانه و فضله موش زرد و سفید و مرده و ترسیدن و دیدن و کشتن

اگر در خواب تعداد زیادی موش را بببینی که در شکل و رنگ شبیه هم هستند باید گفت که تعدادی زن نابکار در خانه تو جمع می شود.اگر موش را در رختخواب خود دیدی تعبیرش این است که با زنی فاسد به قصد گناه می خوابی.

اگر در خواب ببینی که موش رختخواب تو را جویده زن تو با شخصی بد دوست می شود و حاضر به گناه با ان شخص می شود.

خارج شدن موش از اندام تناسلی مردو زن یک تعبیر دارد و آن هم این است که صاحب دختری می شوند که بدکردار است .فقط بیرون امدن موش از گلو تعبیرش پسر است و از جایی از بدنت خارج شود تعبیر آن دختری فاسد است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خرگوش ، سفید و قهوه ای و زخمی و بزرگ و وحشی در خانه قفس چیست

تعبیر خواب موش و تعبیر دیدن مار ماده در خواب هر دو زن هستند که دشمن تو است و این دشمنی برای تو پنهانی است.البته عده ای عقرب در خواب را هم چنین دشمنی می دانند.

دیدن خواب کوچک موش در واقعیت توضیحی کاملاً منطقی است. موش کوچک نشان دهنده دید شما نسبت به خود است.

بنابراین ، ممکن است شما از گرم بودن و برون گرا بودن بسیار خجالتی باشید و خود را در روابط با اعضای خانواده خود محدود کنید. ممکن است خودتان را به عنوان یک مرد فروتن فکر کنید که وقتی چهره های آشنا را در اطراف خود می بینید ، بهترین احساس را به شما می دهد.

تعبیر خواب فرار کردن موش

آنلی بیتون معتقد است که اگر موش از شما فرار کرد ، نشانه این است که شما در کارها موفق نمی شوید و تلاش هایتان به هدر می رود.

منوچهر مطیعی معتقد است افتادن موش از پاچه شلوار شما و فرار کردن موش نشانه این است که چنین زنی را از خود دور می کنید و از زندگی شما خارج می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خروس ، سفید و قرمز و سیاه مرغ مرده کوچک و بزرگ چیست

تعبیر خواب تله موش

آقای یونگ معتقد است که اگر در خواب تله موش دیدید توجه داشته باشید که در کارها باید بیشتر احتیاط کنید.همه کسانی که ادعای کمک به شما را دارند دوست شما نیستند و نیت شان خیر نیست.

همچنین تعبیر دیدن تله موش در خواب می تواند اشاره به نبوغ و خلاقیت داشته باشد و به شما بگوید که در ادامه زندگی نیاز به خلاقیت بیشتری دارید.اگر دیدید که شما در حال تله موش گذاشتن هستید سیاست شما را در قبال مخالفانتان نشان می دهد.

اگر در خواب دیدید که موش شکار می کنید باید توجه داشته باشید که دیگران از شما سوء استفاده می کنند.

اچ میلر گرفتن موش صحرایی در خواب را دچار مشکل شدن با یک دوست می داند.

لوک اویتنهاو تعبیر خود را در تله موش دیدن را یک دشمن شکست خورده می داند.البته تعبیر خواب شنیدن زوزه گرگ نیز شکست دادن دشمن است.

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب ببینی که موش گرفته ای متاسفانه با یک زن فاسد ازدواج می کنی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

تعبیر خواب موش سفید

لوک اویتنهاو دیدن موش سفید را یک ازدواج موفق تعبیر می کند.این خواب تعبیری شبیه دیدن انگشتر گرانقیمت در خواب دارد که هر دو این خواب ها از ازدواج موفق خبر می دهند.

اچ میلر معتقد است که دیدن موش سفید در خواب تعبیرش این است که شما نگران یکی از کارهایی هستید که روزانه انجام می دهید.

سوراخ موش

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر در خواب سوراخ موش دیدید بدانید که مالی از شما توسط زنی خائن برده می شود که شما نمی تواندی دزدی او را اثبات کنید.

آقای یونگ می گوید دیدن سوراخ موش جنبه پنهان شخصیت خود انسان است که دوست ندارد آشکار شود و مورد تایید خودش هم نیست  و توصیه او به شما این است که این کار را انجام ندهید و از خودتان فرار نکنید.

خوردن گوشت موش

تعبیر خواب خوردن گوشت یک موش در خواب این است که شما از مال و اموال زنی فاسد بهره می برید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاو ، سیاه و مرده و زرد و شاخ دار و ماده و وحشی و حامله

تعبیر خواب فضله موش

اگر در خواب فضله موش ببینی یا در یک غذا فضله موش ببینی تعبیر این خواب این است که از طرف یک خانم به شما ضرر می رسد.

دیدن موش در خواب می تواند به زن و دشمن تعبیر شود و جالب است که زن و دشمن از تعابیر تعبیر خواب درخت است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.