تعبیر خواب کبوتر ، سفید و سیاه و چاهی و قهوه ای و مرده و سبز زخمی در خانه

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر ، تعبیر خواب کبوتر خاکستری ، تعبیر خواب آزاد کردن کبوتر ، تعبیر خواب پرنده زیبا ، پرنده سفید در خواب در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

کبوتر در خواب

تعبیر کلی خواب دیدن کبوتر می توان بیانگر و پیام از ضمیر ناخودآگاه باشد. کبوتر سفید رنگ نشانه صلح ، آرامش ، وفاداری ، سازش می باشد. ولی تعبیران خواب اسلام دیدن کبوتر در خواب را زن می دانند و گرفتن کبوتر در خواب را معنی ازدواج می دانند.

کبوتر امکان دارد به شکل های مختلف و رنگ های متنوع در خواب دیده شود و دیدن کبوتر در خواب به رنگ های مختلف هم چون سیاه ، سفید ، قهوه ای ، قرمز ، یاکریم ، خاکستری ، چاهی ، زخمی و … معنا و تعابیر متفاوتی دارد. برای دانستن تعبیر خواب کبوتر با ما همراه باشید .

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

ابوبکر محمد بن سیرین دیدن کبوتر در خواب را به معنی زن می داند.

تعبیرگران دیگر دیدن کبوتر در خواب را بیانگر این می دانند که وی صد درهم به دست می‌آوری . اگر فردی در خواب ببیند کبوتر را در هوا گرفته است بیانگر این است که دارایی به او بدون وقفه می رسد.

و اگر فردی در خواب ببیند گوشت کبوتر پخته می خورد بیانگر این می باشد که تلف کردن مال زن است و  اگر در خواب ببیند گوشت خام کبوتر می خورد نمتواند مال زن را تلف کند . همچنین اگر شخصی در خواب ببیند که تعداد زیادی کبوتر دارد بیانگر این است که فرزندان زیادی دارد.

اگر شخی در خواب ببیند کبوتر فرار می کند نشانه این است که زن یا مرد قهر می کند و اگر در خواب ببیند کبوتر بازگشته است به معنی آشتی زن یا مرد است . اگر اسیری در خواب کبوتر سفیدی ببیند بیانگر این است که از زندان ها می شود. و اگر بیماری در خواب کبوتر ببیند شفا پیدا می کند.

بیشتر بخوانید  : تعبیر خواب خواستگاری ، رفتن و آمدن از زن شوهر دار پسر مرده از دختر و مرد متاهل

سموأَل بن یحیی مغربی دیدن کبوتر در خواب را این گونه نقل می کند: اگر فردی در کبوتر به رنگ سفید و سبز ببیند بهترین تعبیر را دارد. اما اگر زن درخواب کبوتر ببیند تعبیرش این است که ازدواج می کند  و یا صاحب فرزند دختر می شود.

اگر شخصی در خواب ببیند کبوتری دارد و یا کبوتری در خانه او بمیرد بیانگر این است که غایبش از سفر باز می گردد. دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوترخانه، دلیل بر ناحق است.

امام صادق (ع) دیدن کبوتر در خواب و تعبیرش را این گونه نقل می کنند: پنج تعبیر دارد ۱- زن ۲- کنیزک ۳- مال ۴- نامه که از غایب رسد ۵- ریاست

آنلی بیتون دیدن کبوتر در خواب و تعبیرش را این گونه بیان کرده است: اگر شخصی در خواب کبوتر سفید ببیند نشان بر وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی زیاد می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند کبوتران جفت گیری می کنند و خانه می سازند بیانگر این است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در منزلی زیبا با کودکانی حرف شنو و سربه راه در ناز و نعمت بسر خواهید برد.
اگر فردی در خواب صدای تارحت کبوتری بشنود بیانگر این است که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ ناامید می‌شوید و شاید به این معنی باشد که پدر خود را از دست بدهد.
اگر شخصی در خواب ببیند کبوتر مرده است بیانگر این است که زن و شوهر بر اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.
اگر در خواب ببیند کبوتری برای وی نامه اورده است بیانگر این است که عشق به دیدار هم می روند و از حال م با خبر می شوند و اگر دور از ما است خبری خوب به شما می رسد .

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب لاک پشت ، بزرگ و خیلی بزرگ کوچک مرده سبز دریایی سفید زیاد در آب

همچنین دیدن کبوتر خسته در خواب تعبیرش این است که غم و اندوه درون صلح و آرامش نفوذ می‌کند و یا خبر معلول شدن یک دوست، موجی از ناراحتی سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.
اگر در خواب ببیند که کبوتری برای وی نامه می اورد تعبیرش این است که محکومیت وی می دهد و یا شما با یک فردی نزدیک به بیماری سختی دچار می شوید و از نظر مالی ضرر فراوانی خواهید دید.

تعبیر دیدن کبوتر در حبس در خواب را این گونه بیان کرده است: اگر فردی که در زندان است کبوتر سفیدی در خواب ببیند از زندان آزاد می شود. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب , خویش دانه می گیرد. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

ابراهیم کرمانی تعبیر خواب کبوتر را این گونه نقل می کند: اگر شخصی در خواب ببیند کبوتر بانگ و فریاد و آواز میخواند به این معنا می باشد که خبری از سرداران نظامی «پادشاه» به گوشش می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خرس ، سیاه و سفید و قهوه ای بزرگ و پاندا و قطبی و وحشی و خاکستری

محمد بن سیرین بصری تعبیر خواب کبوتر را این گونه نقل می کند: اگر شخصی در خواب ببیند کبوتری را زده است و انداخته به این معنی می باشد که به خاطر حرفی که در حق زنش می زنند اورا رها و ترک می کند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.