تعبیر خواب ماهی ، قرمز و سیاه و سفید و گلی و مرده گرفتن و خوردن و ماهیگیری

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید و قرمز و گلی ، تعبیر دیدن ماهی مرده گرفتن و خوردن ، ماهی سرخ شده در خواب ، تعبیر ماهیگیری در خواب.کامل ترین مرجع تعبیر خواب ماهی در سایت پارسی زی.

رابطه خواب و واقعیت خیلی هم مناسبت ندارد ممکن خواب خوبی ببینید که تعبیرش بد باشد و یا برعکس.یا دو خواب بی ربط با هم ببینید که یک تعبیر داشته باشند.مثلا دیدن ماهی در خواب و دیدن انگشتر نقره در خواب تعبیرشان زن می شود.

ماهی در خواب

منوچهر مطیعی معتقد است دیدن ماهی سفید در خواب بخت و اقبال و شانس است.دیدن ماهی زرد مال و ثروت است و دیدن ماهی قرمز شکوه و قدرت است.اگر تنگ ماهی عید هدیه بگیرید رسیدن خیر و برکت است.

حضرت دانیال معتقد است که دیدن ماهی در دریای سردسیر خیلی خوب است و در دریای گرمسیر برعکس بد است.همچنین دیدن ماهی تازه و زیاد دلیل بر غنیمت است.ماهی کوچک هم غم و اندوه است و تعبیر خواب عروسی کردن و تعبیر خواب بارداری نیز غم و غصه است.

محمد بن سیرین معتقد است گرفتن ماهی شور و یا خشک ظلمی است که از طرف دهنده ماهی به تو می رسد.تعبیر دیدن ماهی کوچک نیز ضرر از بچه و نوکر خود است.

اچ میلر معتقد است که دیدن ماهی آزاد ، آینده درخشان است.ماهی ساردین ، نگرانی و ناراحتی است و ماهی زرد رنگ ازدواج موفق است و کفش خریدن در خواب نیز ازدواج است.

لیلا برایت معتقد است ماهی بزرگ معنی اش درآمد زیاد است.ماهی قرمز و قزل آلا نشانه خوش شانسی است و ماهی کولی از خبر های بد ، خبر می دهد.

امام صادق ع ماهی را در خواب دلیل بر شش چیز می داند که عبارتند از وزیر و لشگر و دختر و غنیمت و غم و اندوه و کنیز یا زن.از دیگر خوابهایی که به کنیز و خادم تعبیر می شود دیدن گرگ در خواب ست.از خوابهایی که به دختر تعبیر می شوند تعبیر خواب بچه پسر است.

جابر مغربی ماهی تازه در خواب را مال و ثروت می داند.بیرون امدن ماهی از دهان نیز نشانه دروغ است.بیرون امدن ماهی از آلت تناسلی نیز دختر دار شدن است.ماهی فروشی نیز نشانه کسب و کار است.حرف زدن ماهیان نیز برملا شدن راز است.

عده ای معتقدند دیدن ماهی کوچک در خواب ، مسافرت است.

لوک اویتنهاو نیز ماهی بزرگ را موفقیت و ماهی کوچک را شکست می داند.از جمله خواب هایی که تعبیرش موفقیت می شود می توانیم به خوردن گوشت عقاب و همچنین تعبیر خواب سالم ماندن در زلزله اشاره کنیم.

حضرت یوسف ع ماهی در خواب را روزی تعبیر می کند.

آنلی بیتون می گوید که دیدن ماهی در آب تازه دم خور شدن با افراد قوی و با نفوذ است.اگر دختری خواب ماهی دید ، همسری قد بلند و زیبا نصیبش می شود.

ماهیگیری

آنلی بیتون می گوید که گرفتن گربه ماهی نشانه این است که از نقشه دشمنانتان آگاه می شوید و ذهن شما را مشغول می کند.همچنین تعبیر دیدن رفتن در آب برای گرفتن ماهی نشانه شجاعت شماست.

ماهی مرده

لوک اویتنهاو معتقد است که دیدن ماهی مرده ، ناراحتی است.

آنلی بیتون معتقد است که اتفاق بدی می افتد و شما ثروت و مکنت خود را از دست می دهید.

خوردن ماهی

منوچهر مطیعی معتقد است درسته قورت دادن ماهی نشانه طمع کردن است.خوردن هر چیز شوری نشانه غم و بلا است و ماهی شور هم از این قانون پیروی می کند.

جابر مغربی معتقد است خوردن ماهی تازه ، مال و ثروت است.خوردن ماهی کباب شده نیز بستگی به شما دارد اگر ادم خوبی باشید علم و مال کسب می کنید در مسافرت ، اگر آدم بدی باشید غم و اندوه است.

ابراهیم کرمانی خوردن گوشت ماهی را نشانه کسب مال فراوان می داند.

محمد بن سیرین نیز خوردن گوشت ماهی را ثروت فراوان در مسافرت می داند.

آنلی بیتون خوردن گوشت ماهی را دوستی می داند.تعبیر دعوا در خواب نیز دوستی است.

لیلا برایت خوردن ماهی خشک را بیماری تعبیر می کند و این خواب تعبیری مشابه تعبیر خواب گربه در خواب و تعبیر دیدن سوسک روی بدن خود دارد که آن هم می تواند بیماری باشد.

مطالب تکمیلی

دیدن ماهی کوچک در خواب خبر از غم و غصه می دهد و تعبیر دیدن پول خرد و سکه در خواب نیز غم و غصه است.

امام صادق ع یکی از تعابیر دیدن ماهی در خواب را غم و غصه می داند که همانطور که خواندیم ماهی کوچک در خواب چنین تعبیری را دارد و تعبیر خواب برف دیدن در خواب نیز همین می شود.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب مار ♥ تعبیر خواب مرده ♥ تعبیر خواب دزد ♥ تعبیر خواب سگ ♥ تعبیر خواب مارمولک

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.