تعبیر خواب گربه ، و مار ، سگ و موش داشتن و دیدن و گربه زرد و مرده سیاه وحشی

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب حمله گربه , تعبیر خواب کشتن گربه

تعبیر خواب گربه داشتن ، دیدن ، کشتن ، تعبیر خواب گربه زرد و سیاه و مرده و زخمی ، تعبیر خواب ترسیدن از گربه و حمله گربه به انسان ، تعبیر خواب بچه گربه و مار و سگ و موش ، تعبیر خواب دعوای گربه و گاز گرفتن و زاییدن گربه از جمله خواب هایی است که ما در مورد گربه می بینیم.

در این مطلب از سایت پارسی زی تمام تلاش مان را کرده ایم تا کامل ترین مطلب را که می توان تهیه کرد را برای شما گردآوری کنیم.این مطلب چکیده نظرات تمام معبران بزرگ و کهن و جدید و ایرانی و غربی است.امیدواریم که مورد توج شما عزیزان قرار گیرد.

امام صادق ع می فرمایند که در مورد خواب هایی که می بینید بیندیشید که اگر همه خواب ها راست باشند که همه مردم پیامبر می شوند و اگر همه دورغ باشند که خواب دیدن کار بی فایده ای خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پول ، بخشیدن و گرفتن از مرده و پول خرد اسکناس خارجی قرض دادن

گربه در خواب

امام صادق ع معتقد است که دیدن گربه در خواب بر پنچ چیز دلالت می کند.اولین تعبیر برای این این خواب دزد است.دومین تعبیر برای این خواب آدم خبر چین است.سومین تعبیر برای این خواب بیماری است.چهارمین تعبیر زنی مهربان و دلسوز و تعبیر آخر هم خصومت و دشمنی است.

زنی که دشمنی می کند چون ضعیف است به مکر و حیله پناه می برد و این خواب تعبیرش بسیار شبیه تعبیر خواب عقرب و تعبیر خواب سوسک سفید است که دشمنی است ضعیف و حیله گر.

محمد بن سیرین دیدن گربه در خواب را مردی فاسد و گناهکار و دزد می داند.

منوچهر مطیعی گربه را در خواب ما مردی گناهکار و دزد می خواند .اما در ویژگی های گربه متوجه این می شویم که گربه لوس است و وفادار نیست و عشق به فرزندانش در او موج می زند.

بسیاری از معبرین گربه را در خواب زن می دانند البته زن از نوع جنسیت و نه همسر.

اگر دیدید چندین گربه در جایی جمع شده اند تعبیر این خواب این است که چند زن جایی جمع شده اند و درباره شما صحبت می کنند و غیبت شما را می کنند.

تعبیر خواب بغل کردن گربه و فشار دادن آن به سینه خود این است که زنی فریبکار و دزد شما را فریب می دهد.اگر دید که گربه را بر شانه خود حمل می کنید چنین زنی به اصطلاح سوار شما شده است و بر شما مسلط است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر بعد از صبح خواب گربه ببنی تعبیرش این است که ۶ روز بیمار خواهی شد.

انلی بیتون دیدن گربه ضعیف در خواب را شنیدن خبرهای بد مانند مرگ یک دوست می داند.اما اگر این گربه را از خود راندید دوست دارید که بعد از مدت زیادی بیماری حالش خوب می شود.

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب تلاش کردید که گربه ای را از خود برانید و نتوانستید این نشانه بدبختی است.اگر موفق شدید که گربه را برانید تعبیر این خواب این است که بعد از طی کردن مشکلات به موفقیت خواهید رسید.

تعبیر خواب عقابی که بالای سر شما پرواز می کند نیز رسیدن به موفقیت بعد از طی کردن مشکلات است و تعبیر خواب سالم مانده خانه در زلزله و تعبیر بچه چاق در خواب نیز موفقیت است.

ابن سیرین می گوید که اگر در خواب ببینی که گربه ای از آلت تناسلی تو خارج می شود تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و خرابکار می شوی.

جابر مغربی هم معتقد است خارج شدن گربه از آلت تناسلی چه مردانه و چه زنانه ، صاحب فرزندی دزد و خیانتکار شدن است.

گربه ها معمولاً حیواناتی فعال نیستند و در دنیای واقعی اغلب در خواب یا دراز کشیدن هستند. به همین دلیل دیدن گربه ای که در حال خواب است غیر معمول نیست.

این رویا نشان می دهد که شما در یک دوره بسیار مثبت و مثمر ثمر زندگی می کنید و در این مرحله از زندگی احساس راحتی و خوشبختی خواهید کرد.

دیدن یک گربه که در کنار شما یا در دامن شما خوابیده است نشانه ای بسیار مثبت و خوشحال است. تعبیر این رویای این است که شما شاد و خوشحال هستید و تصمیمات بزرگی را در زندگی خود یا خانواده ات می گیرید.

شاید شما یک مرحله دشوار و پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته باشید و اکنون از آن مرحله گذشته باشید و در نهایت احساس آرامش درونی را احساس خواهید کرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، بارش و راه رفتن و دیدن و قدم زدن و آب شدن و سر خوردن برف

تعبیر خواب گربه در خانه

محمد بن سیرین معتقد است که دیدن گربه در خانه نشان از این دارد که دزد به خانه شما می آید و اگر دید که گربه از خانه او چیزی می خورد تعبیرش این است که دزد به خانه ات می زند و چیزی می برد.

اگر در خانه خود گربه دیدید که ما شماست و در خانه شما زندگی می کند چیزی شبیه به گربه خانگی ، زنی در خانه خود دارید که دستش کج است.

تعبیر خواب کشتن گربه

محمد بن سیرین معتقد است که کشتن گربه ، کشتن یا قهر با دزدی است که به خانه تو آمده است.

حضرت یوسف ع می فرماید که کسی که در خواب می بیند که گربه را کشته است فقیر می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب دیدی که گربه ای را کشته و پوستش را هم کنده ای  ، تعبیرش این است که مال دزدی را به دست می آوری.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر این خواب این است که زنی زیبا و خوشرو در مسیر شما قرار می گیرد که ذات خوبی ندارد و به دنبال دزدی از شماست و این کار برای آن زن عادت شده است.

تعبیر خواب غذا دادن به گربه

تعبیر خواب غذا دادن به گربه ان است که شما مال و دارایی خود را برای زنی فاسد و دروغگو و فریبکار خرج می کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خواستگاری ، رفتن و آمدن از زن شوهر دار پسر مرده از دختر و مرد متاهل

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه

تعبیر این خواب این است که زنی دروغگو و فریبکار شما را سرگردان می کتد.

تعبیر خواب گربه و موش

اگر در خواب خود ببینید که گربه ای در خواب موش گرفته است باید توجه داشته باشید که زنی در خانه شما است که در ظاهر خوش خدمتی می کند و خوب است ولی در باطن با شما روراست نیست.

بچه گربه

آنلی بیتون معتقد است که اگر دختری در خواب دید که بچه گربه ای را در بغل گرفته و نوازش می کند تعبیرش این است که در زندگی به او خیانت می شود.

گربه سیاه

لوک اویتنهاو دیدن گربه سیاه در خواب را نشانه بدبختی و بیچارگی می داند.

گربه وحشی

لوک اویتنهاو دیدن گربه وحشی در خواب را داشتن دوستی خطرناک می داند که بهتر است هر چه زودتر به دوستی با او پایان دهید.

حمله گربه به انسان

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما حمله می کند تعبیر این خواب این است که دشمنانی دارید که می خواهند به شما آسیب بزنند و دارایی شما را از چنگالتان در بیاورند.تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب نیز دشمن است.

اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما چنگ می زند تعبیر این خواب این است که دشمن مال و ثروتی را که شما با تلاش فراوان به ئست آورده اید به زور از چنگتان در می آورد.

لوک اویتنهاو چنگ گربه را در خواب موانع در زندگی ما تعبیر می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب لاک پشت ، بزرگ و خیلی بزرگ کوچک مرده سبز دریایی سفید زیاد در آب

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

ابراهیم کرمانی معتقد است که خوردن گوشت گربه ، پس گرفتن یا به دست اوردن اموال است.یا ممکن است اموالی را که دزد برده را دوباره پس بگیری.پوشیدن لباس از پوست گربه هم ازدواج با زنی زیبا ولی دزد است.

لوک اویتنهاو پوست گربه در خواب را پیدا کردن چیزی که قبلا گم کرده بودید تعبیر می کند.

مطالب تکمیلی

اگر در خواب دیدید که گربه ای را از خود راندید بدانید که به موفقیت می رسید و تعبیر برنده شده پول در خواب نیز موفقیت است.

گربه در خواب نشانه ای از خصومت و دشمنی است و یکی از تعابیر درخت در خواب نیز دشمنی است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.