تعبیر خواب مرغ ، مرغ و ماهی خوردن و مرغ خانگی و مرغ دریایی

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

با تعبیر خواب مرغ ، تعبیر خواب مرغ دریایی و تعبیر خواب خوردن مرغ و خواب مرغ و ماهی در سایت پارسی زی همراه باشید.

خواب هایی زیادی داریم که شاید به هم بی ربط باشند ولی تعابیر یکسانی داشته باشند و این ارزش علم تعبیر خواب را نشان می دهد.اگر در خواب دیدید که صدای مرغ را می شنوید شما بیمار می شوید و اگر در خواب ادرار می کردید شما شفا می بابید.

مرغ در خواب

تعبیر کنندگان غربی دیدن مرغ زنده در خواب را عدالت می دانند.

آنلی بیتون معتقد است که دیدن مرغ در خواب چیز خوبی است و با خانواده و دوستان به زودی دور هم جمع می شوید.

امام صادق ع دیدن مرغ را سه چیز می داند که عبارتند از زنی زیبا و کنیز کوچک و خدمتکار خانه و این سه چیز را می توانیم در تعبیر خواب کفش نیز ببینیم.

مولف معتقد است که دیدن مرغ در خواب نشانه خوبی است و از تغییرات و تحولات خوب خبر می دهد.همچنین دیدن مرغ در خواب به اعتقاد عده ای رفاه و آرامش و تولد و ازدواج است.

کارل یونگ معتقد است دیدن مرغ نشانه بلا و گرفتاری است و یا یک نماد مادرانه است و می تواند نشانه نداشتن اراده و ترسویی باشد. تعبیر خواب سوسک هم اشاره به لفراد ترسو می کند.

محمد بن سیرین معتقد است دیدن مرغ و اندازه آن ، نشان دهنده اراده بیننده خواب است.دیدن مرغ های زیاد که سر و صدا می کنند نشان از مصیبت می دهد .از جمله خوابهایی که به مصیبت تعبیر می شود عروسی در خواب است.

دیدن خایه مرغ ، نشان از فرزند است و از دیگر خواب هایی که به فرزند اشاره دارند دیدن انگشتر نقره در خواب و دیدن گرگ وحشی در خواب است.

ابراهیم کرمانی معتقد است که مرغ زنی زیبا و پولدار است و صحبت کردن با مرغ در خواب نشان از گرفتن کار دارد.تعبیر حمله کردن مرغ به انسان و کندن گوشت او هم به دست آوردن مال به زور است.

جابر مغربی معتقد است تعبیر خواب مرغ خوب است ولی تعبیر خواب خروس بهتر است.

حضرت یوسف دیدن خواب هر نوع مرغی را نیکو می داند.

خوردن مرغ

معبران غربی معتقدند که خوردن مرغ در خواب نشانه این است که یک گرفتاری در زندگی برای شما ایجاد می شود.

ابراهمی کرمانی معتقد است که اگر در خواب ببینی که گوشت مرغ را می خوری از مال و اموال کنیز خود چیزی به تو می رسد.

مرغ خانگی

محمد بین سیرین مرغ خانگی در خواب را خدمتکار می داند.تعبیر دیدن مرغ های زیاد در خانه رسیدن به ریاست و سروری است.

ابراهمیم کرمانی معتقد است که مرغ خانگی ازدواج با زنی زیبا و پولدار است.

تخم گذاشتن مرغ

ابراهیم کرمانی معتقد است که تخم گذاشتن مرغ در خواب خوب است و اگر چنین خوابی ببینی از زنی به تو سود خوبی می رسد.

حضرت دانیال ع معتقدند که اگر ببینی مرغی در مقابل تو تخم می گذارد ، از زنی کم مرتبه و پست صاحب فرزندی می شوی.

خرید مرغ

تعبیر خواب خریدن مرغ خیلی خوب است و نشان از رسیدن سود و منفعت فراوان می دهد.همچنین ممکن است ارث یا هدایای گران قیمتی به شما برسد.

صدای مرغ

محمد بن سیرین می گوید شنیدن صدای مرغ های زیاد در خواب مصیبت است به طوری که مرغ را نبینیم و فقط صدا ها را بشنویم

معبران اروپایی شنیدن صدای مرغ را رفتن به سفر می دانند.ولی اگر صدای مرغ شبیه آه و ناله بود تعبیرش غم و بیماری است و این خواب تعبیری شبیه گربه در خواب دارد.منظور از سفر رفتن به سفر های خوب است.تعبیری شبیه تعبیر خواب دعوا کردن که امام صادق ع آن را ، سفری پر خیر و برکت می دانند.

لانه مرغ

تعبیر خواب لانه مرغ خیلی خوب است و برای کسانی که تازه ازدواحج کرده اند نشان از تمام شدن مشکلات است.اگر با کسی قهرید و این خواب را ببینید با او آشتی می کنید خواه دوست یا خانواده یا همسر.

مطالب تکمیلی

صدای مرغ  اگر به صورت آه و ناله باشد تعبیرش غم و اندوه است و با تعبیر خواب پول یکسان است.

شنیدن صدای اه و ناله مرغ در خواب را بیماری تعبیر می کنند و یکی از تعابیر برف در خواب از نظر امام صادق ع نیز بیماری است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.