تعبیر خواب آب ، روان خوردن و دادن به مرده و آب دادن و ریخت و گرفتن - پارسی زی
تعبیر خواب سوسک ،بالدار قهوه ای کشتن ریز مرده در غذا دهان خوردن در خانه چیست

تعبیر خواب سوسک ،بالدار قهوه ای کشتن ریز مرده در غذا دهان خوردن در خانه چیست

تعبیر خواب سوسک تعبیر خواب سوسک ریز و بالدار و قهوه ای ، تعبیر خواب سوسک مرده در غذا و دهان ، سوسک خوردن و …

تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

تعبیر خواب درخت ، سیب انار انگور گردو انجیر توت میوه بلند آلبالو+چیدن و کاشتن

تعبیر خواب درخت تعبیر خواب درخت سیب و انار و انگور و انجیر و آلبالو و گردو و توت ، تعبیر خواب پیدن و کاشتن …

تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب مو ، کوتاه کردن و ریزش و سفید شدن و رنگ کردن مو +مو در غذا و دهان

تعبیر خواب مو تعبیر خواب مو و کوتاه کردن مو و ریزش مو ، تعبیر خواب سفید شدن و رنگ کردن مو و تعبیر خواب …

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آب ابن سیرین ، تعبیر خواب آب دادن به شخصی ، تعبیر خواب آب ریختن روی سر ، تعبیر خواب آب گرفتن از شخصی ، تعبیر خواب آب رودخانه ، تعبیر خواب آب خواستن ، تعبیر خواب آب زلال و شفاف ، تعبیر خواب آب گرفتگی خیابان در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.

آب

دیدن آب در خواب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، تعبیر و بیانگر روابط و احساسات و حالات روحی و جریان انرژی احساسی طرف را دارد. اب نشانه ای از عواطف دارد که به هر طرف می توان برود که بستگی به به نوع آب (گرم، سرد، زلال و …) دارد. با مجله پارسی زی همراه باشید ما برای شما تعبیر خواب آب را ب طور کلی و مختصر و مفید بیان کرده ایم.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ

تعبیر دیدن خواب به حالت های مختلف تعبیر های عجیب و غیر معمولی نداردند. اب کلا نمادی بر زندگی و زایایی و بسیار قدرتمند و مهم است ما انسان ها بدون آب نمی توانیم زنده باشیم. همچنین دیدن آب در خواب معنی خوبی دارد روشنایی و صفا می باشد. دیدن آب روشن و صاف و کم عمق از بهترین نوع ب در خواب می باشد مخصوصا اگر در جوی روانی باشد و داخل آن سنگ ریزهایی باشد. اب جارب بهتر از اب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود .  بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم .

دیدن اب جاری در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند آب نا مشخص و روان زیاد و خروشان را ببیند  ککه دارد آن را نگاه یا تماشا می کند نشانه این است که قدرتی است که با آن رو برو می شوید.
اگر شخصی در خواب ببیند از آب رودخانه یا سیل گرفته است و می نوشد دو حالت دارد ۱ کثیف است ۲  روشن و صاف می باشد.
در حالات اول اگر کثیف باشد تعبیر و بیانگر این است که مال و بهره می باشد که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد
درحلات دوم اگر روشن و صاف باشد تعبیر و بیانگر این است که مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقاب ، سیاه و سفید و بزرگ و قهوه ای در خانه دیدن در حال شکار

دانیال دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیندجوی آب و پاکیزه و گوارایی را بیانگر و نشانه این است که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.
اما اگر شخصی در خواب ببیند از جویی نامعلو و ناشناس آب زلال می نوشد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.
اما اگر شخصی در خواب ببیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می نوشد بیانگر و نشانه این است که بر تلخی زندگی اوست.
اما اگر شخصی در خواب ببیند به جوی آب صاف و زلال نزدیک می شود بیانگر و نشانه این است که کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.
اما اگر شخصی در خواب ببیند به جوی را تیره و کدر مشاهد کند در خواب بیانگر و نشانه این است که کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.
اگر شخصی در خواب ببیند که روی تختی نسته است و اب روان می باشد تعبیر و نسانه آن این است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.
اگر شخصی در خواب ببیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است تعبیر و نشانه آن این است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

تام چت ویندرا دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند اب جاری می باشد تعبیر و نشانه آن این است حرکات آرام بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عقرب ، سیاه و زرد و قرمز کوچک و بزرگ در خانه+نیش و کشتن عقرب

یوسف نبی(ع) دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند آب روان و روشن می باشد تعبیر و نشانه آن این است سفر با نعمت باشد.

امام جعفر صادق (ع) دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند شنا میکند یا فرو می رود را به پنج وجه تعبیر باشد :۱- یقین ۲- قوت ۳- کار صعب و دشوار ۴- همدم و هم صحبت کسی شدن ۵-  در خدمت مقام مهم شهر بودن

ابن سیرین دیدن اب جاری در خواب را این گونه تعبیر می کند: اگر شخصی در خواب ببیند چون اب طعمی خوب و خوش دارد و پاکیزه می باشد بیانگر این است که زندگی وی خوب می باشد.

تعبیر خواب آب خوردن چیست

مطیعی تهرانی:
  • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
  • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگور ، سیاه و قرمز و زرد و سفید و درشت و خوشه یاقوتی دیدن و خوردن

ابن سیرین گوید:

  • اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود
  • اگر بیند که آب شور همى خورد، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد
  • اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد.

تعبیر خواب آب استخر

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود.

آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم .

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند.

موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید.

تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کفش ، سیاه سفید قهوه ای گشاد + گم شدن و هدیه گرفتن و پاره شدن کفش

اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.

اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.

یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 11 آذر 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام پارسی زی و لینک مستقیم بلا مانع است.